Avfallshåndtering

Torshov kvartal III er med i Oslo kommunes kildesortering. Styret oppfordrer alle beboere å kildesortere og å håndtere avfall så miljøvennlig som mulig.

Det er beholdere for husholdningsavfall og papir/papp ved begge portene. Pappesker skal brettes før de kastes i beholderen. Merk at det ikke er kapasitet for avfall utover det ordinære husholdningsavfallet, og at enhver selv må sørge for å få levert spesialavfall, byggeavfall og lignende.

Oslo kommune har laget denne oversikten over de ulike typer avfall og hvor det skal leveres.

Det skal ikke settes igjen gjenstander som er for store til avfallsbeholderne.

Kildesortering hjemme:

Oslo kommune har kildesortering av husavvfall. Avfallet sorteres hjemme hos hver enklet i poser med fargekoder, og leveres i avfallsdunkene. Poser til sortering får du gratis i alle dagligvarebutikkene i området.

- Matavfall i grønne poser

- Plastavfall i blå poser

- Øvrig avfall i vanlige handleposer

Papp og papir:

Det er satt opp egne containere for papp og papir ved søppelkassene. Brett kartongene godt før dere legger de i, så blir det plass til alle sitt papiravfall.

Glass og metall:

Vi har egen avfallcontainer for glass og metall ved porten i Trøndergata 1B. Denne blir tømt ca hver 4. uke.

Fellesområder:

Fellesområdene i kjeller og loft skal ikke brukes til lagring av avfall. Vi vil jo alle ha det fint og ryddig rundt oss, men i tillegg utgjør avfall i disse områdene en brannrisiko samt at det øker faren for blant annet skadedyr - og det vil vi ikke ha ....

Vår- og høstrydding:

Borettslaget bestiller som regel containere på hver vår- og høstdugnad hvor beboere får mulighet til å kaste i større kvanta.

PS - Farlig avfall, inkludert elektrisk avfall, skal fortsatt leveres til spesialmottak for disse.

Dette skal ikke kastes i vanlig søppel:

EE-avfall:

TV, PC og andre elektriske/elektroniske produkter kan leveres inn til butikker som selger tilsvarende artikler. I tillegg kan det leveres inn på Bentsehjørnet gjenbruksstasjon eller andre av kommunens miljøstasjoner.

Farlig avfall:

Er alt som er brannfarlig, giftig, etsende eller irriterende. Typisk maling, lakk, løsemidler, oljerester, tungmetaller og lignende.

Lysrør, sparepærer, batterier m.m er også farlig avfall, siden de inneholder kvikksølv eller andre tungmetaller. Men i motsetning til annet farlig avfall, plikter alle butikker som selger tilsvarende produkter også å ta i mot returer.

Farlig avfall kan leveres inn på returpunkter i Bentsehjørnet minigjenbruksstasjon eller andre av kommunens miljøstasjoner.